Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego fimple.tv, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

I. Definicje

 1. Szkoła w Necie - właściciel Serwisu, firma.
 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to https://fimple.tv
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor – Właściciel Serwisu lub inna firma/osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 5. Materiały – szkolenia w formie VOD, czyli szkolenia wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu.
 6. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci VOD oraz plików komputerowych.
 8. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora, na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 9. Fimple - nazwa handlowa Serwisu, którą posługuje się Szkoła w Necie.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej "Wymagania techniczne i sprzętowe").
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Szkoła w Necie zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Szkoła w Necie zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie Szkoła w Necie, podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy Szkoła w Necie.

III. Korzystanie z serwisu

Składanie i realizacja zamówień oraz płatności:

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez Użytkownika, raporty i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie wideo.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Szkoła w Necie należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz pdczas składania zamówienia.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podan przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą eletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania lub pobierania zakupionych Produktów w postaci plików.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Szkoła w Necie.
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim ormularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.
 9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zasady korzystania z zakupionych produktów:

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie odtwarzać je poprzez przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje `(np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Szkoła w Necie może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Wymagania techniczne i sprzętowe:

 1. Preferowane przeglądarki internetowe, z którymi są kompatybilne Materiały dostępne wewnątrz Serwisu to najnowsze wersje przeglądarek, których wykaz znajduje się na stronie http://outdatedbrowser.com/pl. Strona ta umożliwia pobranie/aktualizowanie posiadanej przeglądarki do wersji najnowszej.
 2. Systemy operacyjne, z którymi są kompatybilne zarówno przeglądarki jak i Serwis to Windows (wersja XP lub nowsza) oraz OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza).

Reklamacje i zwroty:

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail hello@fimple.tv.
 2. Szkoła w Necie rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Szkoła w Necie poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez Szkoła w Necie przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Szkoły w Necie lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do Szkoła w Necie z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania Serwisu (www.fimple.tv) (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu.
 4. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów. Szkoła w Necie zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (w tym między innymi wielokrotne zwroty zgłaszane przez tego samego Użytkownika, wielokrotne zwroty z podobnych adresów internetowych IP, wielokrotne zwroty produktów w tym samym czasie, zwrot dokonany po obejrzeniu części lub całego produktu).
 5. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Szkoła w Necie o zamiarze zwrotu Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składania zamówienia.
 6. Szkoła w Necie blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych).
 7. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci zwrotu, Szkoła w Necie poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zwrotu.
 8. Szkoła w Necie dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez Szkoła w Necie, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego zwrot lub reklamacja dotyczy.
 10. Szkoła w Necie deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.

Faktura VAT:

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje możliwość pobrania faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Proszę o wystawienie faktury na firmę", a następnie uzupełnić niezbędne dane.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

IV. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu:

 1. Szkoła w Necie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptaji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. Szkoła w Necie nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Szkoła w Necie nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. Szkoła w Necie nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Szkoła w Necie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Szkoła w Necie.
 5. Szkoła w Necie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie.

Właścicielem Serwisu jest:

Szkoła w Necie Puk - Pulkowski S.C. z siedzibą w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 46/5, 65 - 077 Zielona Góra
NIP 929-185-98-54, REGON 081217966
e-mail: hello@fimple.tv
Nr rachunku: ING 53 1050 1911 1000 0091 4867 9526

Strona używa cookies w celach statystycznych i lepszego dopasowania treści. Możesz wyłączyć ich działanie w ustawieniach swojego urządzenia. Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej o cookies tutaj.

Zgadzam się